Fáilte!!

Scoil Dúnta de bharr Covid-19 - Foghlaim sa Bhaile ar siúl

Cliceáil thíos chun na litreacha a oscailt

Click below to open Letters

 

Obair Scoile/Obair Bhaile

Cliceáil ar do Rang chun moltaí foghlama a fháil ó do mhúinteoir

Click on your Class to get learning recommendations from your teacher

Béarla (English)

Sláinte & Corp Oideachas (Health & P.E.)

Níos Mó (More) ...

Cliceáil thíos chun aipeanna a fheiceáil - Click below to go to learning app ideas page

Cúla 4 ar Scoil ar TG4 Luan - Aoine @ 10 a chlog!!

Áiseanna Breise do Thuismitheoirí (Extra Resources for Parents):

Suíomhanna Gréasáin (Websites)

Clicéail orthu (Click on them)

Ár Scoil

Is bunscoil í Gaelscoil na gCeithre Maol atá suite i mBéal an Átha, Co. Mhaigh Eo. Táimid díreach tar éis bogadh go suíomh nua i lár an bhaile mór i gCearnóg an Mhargaidh. Tosaíonn an scoil ag 8.50am chun freastal ar thuismitheoirí a thosaíonn ag obair ar a 9 a chlog. Osclaítear na geataí ag 8.30am.

Cosúil le gach bunscoil eile, múintear gach ábhar ó churaclam na bunscoile anseo mar shampla Gaeilge, Béarla, Matamaitic, Stair, Tíreolas, Eolaíocht, Corp Oideachas, Dráma, Ceol, Ealaín, Creideamh agus Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte.

Múintear iad trí mheán na Gaeilge agus is í an Ghaeilge príomhtheanga na scoile.

Bíonn deis ag na daltaí páirt a ghlacadh in alán gníomhaí breise ar nós Ceachtanna Feadóg Stáin, Damhsa Gaelach, Damhsa ar an Sean-nós, Gleacaíocht, Snámh, Traenáil Peile, Cispheile agus Rugbaí srl.

Anuas ar seo, bíonn Club Obair Bhaile ar siúl tar éis na scoile ó Luan go Déardaoin do pháistí ó Rang 1 ar aghaidh.

Is Scoil Glas muid freisin. Tá cúrsaí timpeallachta curtha chun cinn in ár scoil. Anois táimid ag déanamh oibre bunaithe ar an téama: Fuinneamh agus Saoránacht Domhanda agus ag obair i dtreo ár seachtú mBrat Glas.

Táimid páirteach sa Chlár "Bratach Scoile Gníomhaí". Spreagann an clár seo na páistí a bheith níos gníomhaí níos minice.Tá an-áthas orainn go bhfuilimid tar éis ár gcéad Bratach Ghníomhaí a fháil mar gheall ar an méid gníomhaíochtaí spóirt a bhí ar siúl sa scoil i rith na bliana!

Tá baint ag an scoil le Cláracha iontacha Erasmus agus bíonn deiseanna dochreidte ag roinnt páistí ónár scoil taisteal thar lear ar cuairteanna go scoileanna i dtíortha eile san Aontas Eorpach!!

Our School

Gaelscoil na gCeithre Maol is a primary school in Ballina, Co. Mayo. We have recently moved to a central location in Ballina town, in Market Square. School begins at 8.50am to accommodate parents who start working at 9 o'clock. School gates are opened at 8.30am.

As in other Primary schools, we teach every subject in the Primary School Curriculum, eg. Irish, English, Maths, History, Geography, Science, P.E., Drama, Music, Art, Religion and S.P.H.E. Subjects are taught through the medium of the Irish Language and Irish is the main language of communication in our school.

Pupils also have the opportunity to participate in many extra activities such as Tin-whistle classes, Irish Dancing, Sean-nós dancing, Gymnastics, Swimming, Football and Rugby Training etc.

Plus, we run an after school homework club from Mondays to Thursdays for children from 1st Class onwards.

We are also a Green School. We promote good environmental practices. We  are currently working towards our 7th Green Flag based on the theme of Energy and Global Citizenship.

 

 

We are participating in the Active Schools

Programme, which encourages children to be more active more often. We are delighted to announce that we have just been awarded our 1st Active Flag as a result of the many physical activity initiatives run in the school during the year.

 

The school is also involved in exciting Erasmus programmes and some children in our school are getting incredible opportunities to travel abroad and visit schools in other EU countries!!!

Ar siúl go rialta:

Scoil Gníomhach
Active School
Programme

Scoileanna Glasa

Greenschools

Programme

Erasmus+

European School Exchange Programme

Iománaíocht

Hurling

Damhsa Gaelach

Irish Dancing

Peil Gaelach

Gaelic Football

Ceachtanna Ucailéile

Ukulele Lessons

Feadóg Stáin

Tin Whistle

Snámh

Swimming

Gleacaaíocht

Gymnastics

Rinka Fitness Classes

Clár Aclaíochta

Erasmus +

European Schools Exchange Programme

Tionscadal Reatha (Current Project): Read, Write, Play!

Mar chuid d'ár dtionscadal Erasmus+ reatha, "Read, Write, Play" chuaigh Múinteoir Julie & Múinteoir Nóirín & roinnt daltaí ó na hardranganna ar turas go Maidéara i Mí na Samhna. I dteannta lenár gcomhpháirtithe Eorpacha, bhí am iontach & gnóthach acu ag taiscéalaíocht agus ag foghlaim faoi Mhaidéara.

Beidh turais eile go dtí an Fhionlainn agus an Phólainn le linn na scoilbhliana seo, 2019/2020.

Táimid ag súil go mór leo!!

As part of our current Erasmus + Project, Múinteoir Julie & Múinteoir Nóirín & some pupils from the senior classes travelled to Madeira in November!! Along with our European partner schools, they had a very busy & exciting time exploring and learning about Madeira. There will be more trips to  Finland and Poland during the coming school year, 2019/2020. We very much look forward to these trips!!

 

Mar chuid den tionscadal Erasmus + "Cool Science for Young Scientists" chuaigh roinnt daltaí agus múinteoirí ón scoil ar cuairt go scoileanna eile sa Ghearmáin, sa Ghréig, san Ungáir, sa Tuirc agus sa tSlóivéin. D'fhoghlaimíomar alán rudaí agus bhaineamar an sult as bheith páirteach sa tionscadal seo! Clicéail ar an an nasc thíos le haghaidh tuilleadh eolais.

As part of our previous Erasmus + project "Cool Science for Young Scientists"  some students and teachers from our school visited schools in Germany, Greece, Hungary, Turkey and Slovenia. We have learnt a lot and really enjoyed participating in this project. Click on the link below for more information.

http://www.erasmusplus-coolscience.com/